Go To Top


Świadczenia NFZ

Nasza firma jest świadczeniodawcą Narodowego Funduszu Zdrowia - refundujemy potwierdzone przez NFZ recepty na okularowe soczewki korekcyjne, lecznicze soczewki kontaktowe oraz pomoce dla niedowidzących.

Otrzymanie i potwierdzenie recepty na okulary korekcyjne wymaga dopełnienia kilku procedur. Dla wygody naszych klientów zamieszczamy krótką instrukcję poniżej.

Otrzymanie refundacji z NFZ

 1. Należy udać się do okulisty, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie refundowanych recept na okulary korekcyjne w celu uzyskania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze.

 2. Zlecenie musi zawierać musi zostać potwierdzone przez referenta NFZ. W przypadku Poznania odbywa się to w delegaturze NFZ w Poznaniu .

  • czytelne dane osobowe ubezpieczonego wraz z numerem PESEL
  • numer oddziału NFZ zgodnie z adresem zamieszkania ubezpieczonego
  • czytelny opis rodzaju środka pomocniczego wraz z przynależnym kodem
  Dane te wpisuje uprawniona praktyka lekarska lub ZOZ. Zlecenie musi być opatrzone czytelną pieczątką i podpisem lekarza oraz czytelną pieczątką jednostki zlecającej wraz z numerem umowy.
 3. Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do optyka będącego świadczeniodawcą NFZ w zakresie zaopatrywania w okulistyczne środki pomocnicze. Nasz Salon ma podpisaną umowę z NFZ na refundacje w tym zakresie.

 4. Po otrzymaniu potwierdzonego zlecenia odliczamy kwotę refundacji od kosztu wykonania okularów korekcyjnych. Paragon lub faktura wystawiana jest na całą kwotę. Na życzenie klienta możemy wręczyć przy odbiorze gotowych okularów wypełnioną kopię zlecenia.

Uprawnione praktyki lekarskie i Zakłady Opieki Zdrowotnej

Uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w okulary są tylko praktyki lekarskie i ZOZy posiadające ważną umowę z NFZ w tym zakresie. Gabinet okulistyczny działający przy naszym Salonie takiej umowy nie posiada, w celu uzyskania zlecenia należy więc udać się do świadczeniodawcy z opublikowanej na stronach NFZ listy (od str. 79).

Pilnuj terminu

Zlecenia wystawione przez lekarza na korekcyjne szkła okularowe i optyczne środki pomocnicze są ważne przez 90 dni od dnia wystawienia. W tym czasie należy zadbać o potwierdzenie ich w NFZ. Na potwierdzonym zleceniu podany będzie termin (zwykle miesiąc) w którym zlecenie może zostać zrealizowane.

Kwoty refundacji

Kwota refundacji zależna jest od rodzaju podanych na zleceniu okularowych soczewek korekcyjnych i wieku ubezpieczonego. Zwykle osobom dorosłym przysługuje refundacja 70% maksymalnej kwoty refundacji, a dzieciom 100% maksymalnej kwoty refundacji. Jeżeli cena wyrobu jest wyższa niż cena określona limitem, NFZ pokrywa koszty do wysokości limitu, a resztę trzeba dopłacić samodzielnie (100% za dodatkowe uszlachetnienia tj. powłoka antyrefleksyjna, fotochrom, soczewki dwuogniskowe i progresywne).

Limity cen ustala rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2732 (str. 16, tabela str. 19), natomiast szczegółowy wykaz wyrobów, wysokość udziału własnego oraz kryteria przyznawania definiuje Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2739 (str. 6).

Orientacyjnie zamieszczamy poniżej limity na soczeweki okularowe dla osób dorosłych i dzieci. Limit i kwota refundacji dotyczy jednej soczewki.

Rodzaj soczewki     

Zakres  sfery            Zakres cylindra        

Zakres refundacji za           1 soczewkę w zł

70%

(dla osoby pełnoletniej)

100%

(dla osoby niepełnoletniej)

Soczewka sferyczna od 0,00 do +/-6,00 do +/-2,00 17,50 zł 25,00 zł

do dali i      do bliży

od +/-6,25 od +/-2,25 35,00 zł 50,00 zł

 

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia w większości wypadków refundowane jest 100% limitu cenowego (z wyjątkiem soczewek dwuogniskowych).

W razie pytań lub potrzeby pomocy, zapraszamy do Salonu lub prosimy o kontakt telefoniczny: +48 602 730 111.