Go To Top


Regulamin serwisu

Dostęp do tej strony zapewnia firma Twoje Okulary Salon Optyczny na następujących warunkach:

1. Korzystając z tych stron użytkownik akceptuje regulamin serwisu, który zaczyna go obowiązywać w momencie, gdy po raz pierwszy skorzysta z tych stron. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie się do poniższego regulaminu, nie powinien wchodzić na te strony, ani z nich korzystać.

2. Firma Twoje Okulary Salon Optyczny może wprowadzać zmiany do regulaminu w dowolnym momencie, poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych. Prosimy o regularne przeglądanie regulaminu i zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami. Korzystanie ze stron po wprowadzeniu zmian oznacza, że użytkownik je akceptuje, i że zgadza się stosować do zmienionego regulaminu.


KORZYSTANIE ZE STRON

3. Nie wolno kopiować, reprodukować, publikować, ściągać, zamieszczać, nadawać, transmitować, udostępniać publicznie ani korzystać z zawartości tych stron do żadnych celów z wyjątkiem prywatnego, niekomercyjnego użycia. Użytkownik zgadza się też nie adaptować, zmieniać lub tworzyć prace w oparciu o zawartość tych stron – oprócz sytuacji, gdy robi to na użytek prywatny i nie w celach komercyjnych. Wykorzystanie jakichkolwiek fragmentów zawartości tych stron wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Twoje Okulary Salon Optyczny.

4. Użytkownik zgadza się korzystać z tych stron wyłącznie w sposób zgodny z prawem i tak, by nie naruszać, nie ograniczać ani nie blokować niczyjego dostępu do korzystania z tych stron.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5. Zawartość tych stron, włącznie ze wszelkimi informacjami, nazwiskami i nazwami, obrazami, zdjęciami, logotypami i ikonami mającymi związek z firma Twoje Okulary Salon Optyczny, jego produktami i usługami (lub produktami i usługami osób trzecich) udostępniana jest na zasadach "TAK, JAK JEST" oraz "DOSTĘPNOŚCI", bez jakichkolwiek zastrzeżeń lub gwarancji (pisemnych lub narzuconych przez prawo), w zakresie określonym prawnie, włącznie z ewentualnymi gwarancjami dotyczącymi jakości, przydatności do określonego celu, nie naruszania praw osób trzecich, zgodności, bezpieczeństwa czy dokładności.

6. Firma Twoje Okulary Salon Optyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty lub uszkodzenia (niezależnie od możliwości przewidzenia lub poznania strat lub uszkodzeń): (a) danych; (b) dochodów lub spodziewanych zysków; (c) pracy; (d) utraty okazji; (e) utraty wiarygodności lub szkodę na reputacji; (f) szkody, poniesione przez osoby trzecie; lub (g), jakiekolwiek niebezpośrednie, wynikające z, specjalne lub wyjątkowe szkody wynikłe z używania/korzystania z tych stron, niezależnie od typu przedsięwziętych działań.

7. Firma Twoje Okulary Salon Optyczny nie gwarantuje, że funkcjonowanie tych stron będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że ewentualne defekty zostaną naprawione, ani że te strony – czy serwer, na którym strony są zarejestrowane – będą wolne od wirusów czy innych szkodliwych programów.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8. Nazwiska, nazwy, zdjęcia i logotypy identyfikujące firmę Twoje Okulary Salon Optyczny lub osoby trzecie oraz ich produkty czy usługi podlegają ochronie prawa autorskiego, praw do znaków i projektów, oraz praw do znaków handlowych firmy Twoje Okulary Salon Optyczny i/lub osób trzecich. Postanowienia tego regulaminu nie mogą być uznawane – poprzez implikację, zastrzeżenie lub w jakikolwiek inny sposób – za zgodę na użycie jakiegokolwiek znaku handlowego, patentu, praw do projektu lub praw autorskich należących do firmy Twoje Okulary Salon Optyczny lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.


WSPÓŁTWORZENIE MATERIAŁÓW DO STRONY

9. Jeśli użytkownik poproszony zostanie o nadesłanie materiałów na te strony (może to być tekst, zdjęcia, grafiki, materiały audio lub wideo), wysyłając je wyraża zgodę na przetwarzanie tych materiałów przez firmę Twoje Okulary Salon Optyczny – w sposób ciągły, nieodpłatnie, nie na zasadach wyłączności, ale na zasadach licencji i sub-licence??. Przetwarzanie to może obejmować wykorzystywanie materiałów, reprodukowanie ich, modyfikowanie, adaptowanie, publikację, tłumaczenie, twórcze przetwarzanie, dystrybucję, odtwarzanie, odgrywanie, udostępnianie publiczne oraz korzystanie z praw autorskich i wydawniczych do korzystania z nadesłanych materiałów na całym świecie i/lub do włączania materiałów użytkownika w inne prace lub media znane obecnie lub stworzone w przyszłości, przez cały okres obowiązywania praw, które mogą dotyczyć materiałów nadesłanych przez użytkownika, zgodnie z zasadami polityki prywatności firmy Twoje Okulary Salon Optyczny. Jeśli użytkownik nie chce udostępnić firmie Twoje Okulary Salon Optyczny powyższych praw, proszony jest o nie wysyłanie żadnych materiałów na te strony.

10. Co więcej – oprócz punktu 9 – przysyłając materiały na stronę, użytkownik:

10.1. oświadcza, że nadesłane przez niego materiały:

10.1.1. są jego własną, oryginalną pracą, którą użytkownik może udostępnić firmie Twoje Okulary Salon Optyczny, tak, by mogła zostać wykorzystana w wymienionych powyżej celach;

10.1.2. nie są to prace naruszające czyjekolwiek dobro;

10.1.3. nie zawierają one żadnych materiałów niezgodnych z prawem; oraz

10.2. użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów prawnych, wynikłych z powodu szkód lub innych kosztów, które firma Twoje Okulary Salon Optyczny mogłaby ponieść, gdyby materiały nadesłane okazały się niezgodne z powyższym oświadczeniem; oraz

10.3. przekazuje wszelkie moralne prawa na cele zamieszczenia swoich materiałów oraz ich publikacji w celach wymienionych powyżej


POSTANOWIENIA OGÓLNE

11. Jeśli powyższy regulamin okazałby się niezgodny z postanowieniami zawartymi gdzie indziej, powyższy regulamin traktowany będzie jako ważniejszy;

12. Gdyby okazało się, że niniejszy regulamin jest niezgodny z prawem, nieważny, lub niemożliwy do zastosowania z powodu przepisów panujących w kraju, na teren którego został stworzony, te punkty, które są niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do zastosowania przestają obowiązywać, natomiast wszystkie pozostałe punkty regulaminu uważane są za obowiązujące i wiążące.

13. Regulamin będzie stosowany i interpretowany zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.